Al-Rashideen-armén till amerikanerna

En intervju med ledaren för Al-Rashideen-armén "Adil Al-Zahawi". Översättning: Snorre Lindquist.
2007-10-02 i Sv: Om Irak

Print Friendly


Al-Rashideen-armén till amerikanerna: lämna skenvärlden, vi kommer slåss mot era soldater till sista man.

Detta är en intervju med ledaren för Al-Rashideen-armén “Adil Al-Zahawi” (första gången som ledaren namnges), publicerad på Haq Agency 2 okt. 2007.  Originalets titel:  “Al-Rashideen Army to the Americans:  Don’t walk behind a mirage, we will fight you till the last man falls”.
Översättning: Snorre Lindquist

Al-Rashideen-armén (se A2) grundades under ockupationens första dagar och började samla in vapen som lämnats kvar i Rustamiya (ett läger för den reguljära irakiska armén) och i Bagdads utkanter.  Den gav sig till känna militärt när motståndsmän efter nio dagar utförde en attack på en armépatrull tillhörande ockupationsmakten samt drabbade samman med en polispatrull tillhörande kollaboratörmilisen i tunneln i Karkh (Bagdads centrum väster om floden Tigris, övers. anm.), efter kvällens fredagsbön 18 mars 2007.  Vi dokumenterade inte dessa attacker med videos och foton, vid denna tid hade vi inte lagt oss till med denna taktik men vi dokumenterade dem som dog.

Al-Rashideen-armén är lokaliserad i olika delar av Irak, om man följer våra attack-videos kan man upptäcka detta och att de norra och södra provinserna inkluderas.

Hur är er politiska agenda och era målsättningarna?

Det följande är några av huvuddragen i vårt politiska program och vem som helst som vill veta mer kan kolla det i programmet för “The Jihad and Reform Front” som vi är en del av.  Vi vill:
1 -Väpnat motstånd mot ockupationen och samarbete med sådana enheter som motsätter sig denna och vi erkänner att motståndsrörelserna i egenskap av legitima representanter för Irak har rätt till självbestämmande.
2 -Arbeta med att återuppbygga det politiska samhället och den irakiska staten med rättvisa som grundval, samt arbeta med att skapa institutioner som tjänar samhället och tillgodoser ett anständigt liv för alla irakier.
3 -Arbeta för Iraks befrielse från utländsk ockupation och upprättandet av fullt oberoende, säkerställandet av folkets frihet, fullt politiskt och ekonomiskt oberoende, tillbakavisandet av främmande makters inflytande på vårt lands intressen samt för bindande utfästelser att det irakiska folket skall kompenseras för materiell och moralisk förstörelse åsamkad av invasionen och dess följder.
4 -Arbeta för att befria alla fångar ur ockupationsstyrkornas och regeringens fängelser och hedra martyrerna som betalade det högsta priset för friheten.
5 -Identifiera Irak som en arabisk, islamisk stat, och dess naturrikedomar som alla irakiers egendom, oavsett deras grupptillhörighet.
6 -Fastslå det olagliga i den konstitution, de avtal och de lagar som beslöts efter ockupationen vilka skadar Iraks suveränitet och intressen.
7 -Förkasta alla populationsgeografiska ändringar gjorda under ockupationen och arbeta för att lösa tvister som uppstod före ockupationen då förhållandena så medger efter ockupationens upphörande, i beaktande av att det specifika i den kurdiska frågan kan diskuteras med våra bröder kurderna på lagens och rättvisans villkor och inom en fri och självständig irakisk stat.

Är ni säkra på att ockupationsstyrkorna drar sig tillbaka?  Hur tänker ni agera efter tillbakadragandet?

Ja, vi är säkra därför att vårt land aldrig någonsin har gett upp för en ockupant.  Man kan bläddra igenom vår historia och se att råa krigsmakter alltid traktat efter Irak, men alla försök har misslyckats, sönerna till denna välsignade jord har vigt sig åt att stå fria.

Beträffande våra förberedelser inför de fientliga styrkornas tillbakadragande tror vi att utdrivningen av dem kommer att skapa en lämplig grund för irakierna, och dessa har lärt sig viktiga hårda läxor om de slags etniska och sekteristiska partier som kom med ockupationen, det kan vara välgörande för irakierna att välja den statsform som tjänar deras religion och deras land och kommande generationer, irakierna är kapabla att göra det rätta valet.

Kan man beskylla de jihadistiska fraktionerna för att ha lämnat över Bagdad City till miliserna och ockupationsstyrkorna?

Bagdad lämnades aldrig av motståndsstyrkorna, men guerillakrigets natur består i att använda olika slags taktik.  Jihadistfraktioner använder metoder grundade på “hit and run”-taktik när de inte kan hålla områden eller särskilda platser eftersom de lätt blir måltavlor, speciellt som många människor som kom med ockupationsmakten fortfarande arbetar för dessa som spioner.

Vad har ni att säga om de senaste striderna mellan motståndsfraktioner?

I Al-Rashideen-armén har vi alltid medlat mellan motståndsfraktionerna, alla motståndskämpar är bröder och deras gevär är alltid riktade mot fienden.

Vi tror att den motståndsman som offrat sig själv för sin religion och sitt hemland bryr sig mer om att undvika spilla andra fraktioners blod.

Det har funnits många situationer när vi skjutit upp våra operationer mot fienden eftersom vi visste att de skulle skada civila, snart publicerar vi videos för att bekräfta detta.

Hur ligger det till med förhandlingarna mellan vissa fraktioner och det folk som sponsras av ockupationsstyrkorna som är “part i parten” i denna sak?

Vi har ingen brådska att sitta ner och förhandla med ockupanten, och vi kommer inte upprätta några kontakter med ockupanten såvida de inte föregås av skrivna principöverenskommelser och garantier samt att beslutet är taget av majoriteten fraktioner i Jihadkriget.  Med Guds vilja började det nyligen komma tecken på enighet bland fraktioner som gör förhandlingar lättare när den tiden närmar sig.

Förra året släppte ni er mycket populära engelska video med titeln “The Code of Silence”, hur ser ni i allmänhet på prestationerna i jihadistmedia?

I allmänhet finns det ingen parallell mellan Mujahedeens media och deras militära operationer beroende på tre orsaker:

För det första: styrkan och dominansen hos fiendens informationsapparat med dess framstående expertis, kapacitet och räckvidd.

För det andra: den begränsade erfarenheten hos folket på detta område, en lång period av övning är nödvändig.

För det tredje: den mörkläggning som utövas av många media, tyvärr även bland vissa med professionell objektivitet.

“The Code of Silence” riktades till Amerikas president, och vårt budskap var klart: att vi kommer att besegra dem och att segern är vår.  Videon släpptes för att förklara vissa aspekter på vårt arbete, särskilt med avseende på förmågan att uppnå våra mål, och den gavs ut i två versioner, den ena på arabiska, den andra på engelska.

Jag vill tala om för läsarna av er sajt att Al-Rashideen-arméns informationskontor nu ger ut en ny videotape liknande “The Code of Silence” som riktas till det amerikanska folket.

Nyligen tillkännagavs bildandet av “The Jihad and Reform Front”, är dessa fronter viktiga?

Varje ansträngning att ena motståndet mot ockupationen är till dess favör, för att inte säga en legitim plikt och en nationell nödvändighet.

Kommer uppträdandet av dessa fronter att medföra förändringar och utvecklingar?

Vi vill inte förekomma händelser i de första stadierna, för närvarande vill vi inte avslöja våra planer, detta för att hålla fienden i ett tillstånd av väntan, varnade och med spända nerver.

Vilken slags vision har ni av formen för Iraks regering efter ockupationen?

Tidigare nämnde jag att vi tror att tillbakadragandet av ockupationsstyrkorna kommer skapa en lämplig grund för irakierna, och vi tror att irakierna kommer att enas inbördes om en form av regering baserad på deras islamska arabiska arv, som representerar majoriteten i Irak, med hänsyn tagen till minoriteternas rättigheter.

Beträffande konflikten mellan de shiitiska partierna och motståndet nyligen, är den viktig för det irakiska motståndet?

Generellt förkastar vi dessa underindelningar och spridningen av en sådan sekteristisk terminologi, därför att den kom med ockupanterna, de försökte utnyttja sådant.

I allmänhet delar vi upp det irakiska samhället i två kategorier:
en mot ockupation inkluderande alla färger och spektra av det irakiska folket, och en samarbetande med ockupationen, och denna kategori inkluderar alla irakier, araber, kurder, muslimer och kristna, sunniter, shiiter, och här ser vi inte denna konflikt som en mellan vare sig shiitiska, icke-shiitiska eller andra samhällen utan som en konflikt där dessa krafter gick med på att samarbeta med ockupationen.

Slutord — till fraktionerna — till det irakiska folket — till det amerikanska folket?

Vi säger till våra bröder och kamrater i Jihad: var stolta och enade!

Vi säger till det irakiska folket: vi är ert stöd och era förlängda händer, ha tålamod, vi kommer inte överge er eller landet!

Till det amerikanska folket säger vi: Hur länge skall ni stanna kvar i illusionernas värld?  Kräv av era ledare att de tar sitt förnuft tillfånga och försöker rädda vad som är kvar av vårt blod och av era soldaters blod, vi kommer inte svika vår plikt att bekämpa era soldater, vi kommer att slåss till sista man.

Comments are closed.