7. Irak är följaktligen fortfarande enligt folkrättens regler ockuperat

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Irak är följaktligen fortfarande enligt folkrättens regler ockuperat. FN-stadgans portalartikel 2 kördes över av ett USA-manipulerat säkerhetsråd som därmed förrådde FN:s syften.


USA-koalitionen angrep Irak utan FN-mandat och bröt därmed mot folkrätten. Detta är fortfarande Sveriges officiella ståndpunkt, tillkommen under hårt tryck från folkopinionen efter de största demonstrationerna i någonsin i vårt land. Men efter 28 juni 2004 anser Sveriges politiska majoritet och massmedia att ockupationen har upphört. Den nya regimen sägs vara både suverän och demokratisk. USA-koalitionens trupper sägs vara i Irak legitimt – på regimens begäran. Man stödjer sig på FN-beslut.

Men FN:s säkerhetsråds resolution 1483 22 maj 2003, som utan fördömande erkände ockupationen som ett faktum, förbisåg att den stred mot FN-stadgans portalartikel 2 med den för fredlig samlevnad stater emellan absolut avgörande suveränitetsprincipen.

Förbudet mot aggression är FN:s grundsten. Endast om en stats agerande utgör en fara för världsfreden har Säkerhetsrådet rätt att besluta militär intervention. Så kallad “humanitär intervention” är på goda grunder förhindrad i FN-stadgan, en sådan princip lämnar över frågan om krig och fred till stormakter med den starkaste propaganda- och vapenarsenalen.

Den högt meriterade amerikanske folkrättsexperten Francis A. Boyle förklarar i sin artikel “Irak och krigets lagar” det följande, något förenklat: Enligt säkerhetsrådets beslut i FN-resolutionen 1483 överfördes Iraks suveränitet från ockupationsmakterna USA och Storbritannien till en irakisk interimsregim. Säkerhetsrådet begick därmed ett brott mot folkrättens regler. Enligt “krigets lagar” får nämligen en besegrad stats suveränitet inte överföras till en ockupant. “Förenta staterna och Storbritannien förblir Iraks krigförande ockupanter trots sin fingerade “överföring” av sin icke-existerande “suveränitet” till sin marionettregering i Irak”

I sin mörka redogörelse konstaterar Francis A. Boyle avslutningsvis: USA-koalitionens styrkor är formellt i Irak på begäran av säkerhetsrådet, vilket fått som följd att “… FN-organisationen faktiskt själv har blivit delaktig i USA:s och Storbritanniens internationella brott…” , d.v.s. “… delaktig i att begå brott mot freden, brott mot mänskligheten, och krigsförbrytelser …”. “FN-organisationen vandrar ned på den stig Nationernas Förbund vandrade, mot Trotsky’s “historiens soptunna”.

I FN- resolution 1546 av 8 juni 2004 godkände säkerhetsrådet i förväg formellt den nya interimsregering som tillsattes av USA under formell men i praktiken maktlös FN-närvaro som en skammens fikonlöv. Resolutionen såg fram mot ockupationens upphörande. Men verkligheten talar sitt tydliga språk. Krig, förstörelse och dödande pågår i ohygglig omfattning med hundratusentals utländska soldater som aktörer.

Comments are closed.