Amsis uttalande om terroriststämplingen av mediachefen

Av Generalsekretariatet för Muslimska Lärde - AMSI (The Association of Muslim scholars of Iraq).
2010-03-31 i Sv: Muslimska Lärde - AMSI

Print Friendly

dr muthana

AMSI:s kultur-och mediachef har placerats på USA:s och FN:s terroristlistor anklagad för stöd till AL-Qaida; finansiering, vapensmuggling, attentat,bomber, lönnmord etc.!

USA har utnyttjat en gammal rövarhistoria påhittad av quislingregimen i syfte att smutskasta motståndet i samband med presentationen av valresultatet, menar AMSI i sitt skarpa uttalande till FN.

Angående anklagelserna från USA:s finansdepartement och FN:s kommitté 1267 mot kultur-och mediachefen i the Association of Muslim Scolars in Iraq (AMSI).

USA:s finansdepartement har infört vad det kallar finansiella sanktioner mot Dr. Muthanna Harith Al-Dhari, kultur- och mediachef i the Association of Muslim Scholars och medlem i dess Shoura Council.  Detta görs på den amerikanska administrationens vanliga sätt – fixerad som den är vid sin konstanta kamp för framgång till varje pris för “den politiska processen” i Irak och för att nedtysta de som avslöjar lögnerna i denna “process”, vilken innebär stora risker för landet, regionen och världen.  Ledarna för “processen” skall bistås och underlättas på alla vis så att den kan rulla vidare.

Enligt anklagelserna, som baseras på misstankar, påstås han ha länkar till Al-Qaida in Mesopotamia och bl.a. ha planerat att föra in bomber i den befästa gröna zonen i Bagdad som ett led i ett försök att lönnmörda befälhavaren för USA:s styrkor i Iraq samt USA:s och Storbritaniens ambassadörer.

Dessa sanktioner infördes 25 april 2010, samma dag som AMSI:s kultur- och mediachef Dr. Muthanna Al-Dhari placerades på samlingslistan för de individer och enheter som FN anser vara kollaboratörer och anhängare till Al-Qaida eller till Afghanistans Talibaner.  Detta till följd av en direkt begäran från USA:s regering och den nuvarande regeringen i Irak.  Placeringen på listan gjordes av FN:s kommitté 1267 vilken bildats i överensstämmelse med säkerhetsrådets resolution 1267 av 15 oktober 1999.

I sin avslutande sammanfattning fastslår kommittén att Dr. Muthanna är kopplad till Al-Qaida eller Osama Bin Laden till följd av hans “deltagande i finansieringen av aktioner och aktiviteter utförda av Al-Qaida in Mesopotamia, eller på något av dessa sätt: i samarbete med/på dess uppdrag/ med dess stöd planerat/gjort det möjligt/förberett/genomfört/ “leverans, försäljning eller transport av vapen och tillhörande utrustning till Al-Qaida eller för dess räkning värvade personer, alternativt givit stöd till aktioner eller aktiviteter utförda av Al-Qaida på andra sätt”.

I sammanfattningens detaljbeskrivning fastslår kommittén att Muthanna Al-Dhari “försett AL-Qaida in Mesopotamia med finansiellt stöd” och att han “i oktober 2008 till en av organisationens medlemmar, som hade varit i Syrien och Iraks Anbarprovins för att nyrekrytera, betalat en miljon USA-dollar och att Al-Dhari begärde “att denna medlem i organisationen skulle informera de nya rekryterna om att de skulle få ungefär tiotusen USA-dollar som komplettering vid deras träning”.  Andra anklagelser tillkom, inklusive påståendet att Al-Dhari gav instruktioner till en av Al-Qaida-cellerna att angripa den irakiska armén och de “multinationella styrkorna” i Irak.

Vi noterade att den nämnda kommittén, när Förenta Staterna presenterade sitt paket av påståenden mot Dr. Muthanna, negligerade alla USA:s anklagelser utom de som relaterade till förhållandet mellan Dr. Muthanna och Al-Qaida.  Detta innebär en legal tillrättavisning som kommittén utdelade till Förenta Staterna för dess normer, eftersom USA:s invasion av Irak var och fortfarande är olaglig, och eftersom internationella konventioner tillåter nationer att göra motstånd för att att återvinna sin frihet.

Likväl skulle the Association of Muslim Scholars vilja påpeka det följande:

För det första: det existerar ingen relation mellan AMSI:s kultur&mediachef Dr. Muthanna Harith och Al-Qaida i Irak och dess moderorganisation eller Talibanerna i Afghanistan.  De som läser AMSI:s litteratur och uttalanden, av vilket mycket har återgivits av Dr.Muthanna i hans egenskap av mediachef i AMSI, har inga svårigheter att se detta klart.  Till detta kommer att det finns verkliga problem mellan Al-Qaida i Irak och AMSI, i synnerhet med Dr.Muthanna.  Detta beroende på skillnaderna mellan dessa parter i avseende på den politiska visionen samt i det rättsliga synsättet på det som sker i Irak, d.v.s. Al-Qaidas vanhelgande av det irakiska blodets helighet.  AMSI anser detta vara en oacceptabel kränkning av en grundläggande rättsprincip som vi tror på.

I den senaste utgåvan av dessa organisationers publikation med titeln:  “En varning till vanliga människor för AMSI:s katastrofala progam”, av Abdullah Natheer al-Qahtani, ett brev presenterat som en gåva av organisatörerna av Fesseyekfeekahum Allah (Du kommer att beskyddas av Gud mot dem som tror på flera gudar), en kampanj till stöd för segern för the Islamic State in Iraq, publicerad 15 oktober 2009, sidan 65.  Efter en lång granskning av AMSI:s politiska positioner citerar vi dessa organisationers inställning till AMSI:

“AMSI:s program enligt ovan visar tveklöst att det är mångguderi; det tror på demokratin som religion och som en läroplan för styrning av en stat, till skillnad från vad Gud har påbjudit, och dess läroplan är en uppmaning till hedendom och olydnad; det tror på patriotismen som en dyrkad avgudabild och ser den som en grund för lojalitet och rättrådighet.  Å andra sidan har den typ av Islam som AMSI själv beskriver ingen släktskap med verklig Islam, den är enbart en fråga om anspråk och påståenden och en apell utan sanning.  Beträffande motståndet som Amsi klär ut sig i med och vars fana det bär har det ingen relation till legitim Jihad, varken i sin uppbyggnad eller sin mening.  När det gäller den fana som AMSI bär, så strider den mot Guds lagar och allierar sig med Guds fiender.  Muslimers plikt mot detta AMSI och den sortens folk är att låta bli att lyda dem eller deras sympatisöreroch muslimers plikt är att deklarera sitt avståndtagande från AMSI och dess anhang”.

Denna skrift kritiserade och förolämpade AMSI:s ledare grovt, en av dem var Dr. Muthanna Al-Dhari.  Det finns bevis i form av ett stort antal tillgängliga dokument som bekräftar att det överhuvudtaget inte existerar någon länk mellan AMSI och dessa organisationer, dokument som inte nödvändigtvis behöver nämnas i detta uttalande.

Historien om de en miljoner dollarna och rekryteringen till AL-Qaida in Mesopotamia som anfördes av Kommitté 1267 är helt och hållet påhittad, det finns ingen som helst sanning i den, vilket framgår av det ovanstående.  Vidare är vi fast övertygade om att de amerikanska ockupationsstyrkorna väl känner till detta på grund av deras närvaro på den irakiska arenan de senaste sju åren och att de förfogar över välspridda landsförrädiska ögon över hela landet, och även genom förhören av tiotusentals fångar.

För det andra:  Till vad som hävdats ovan om om anklagelserna från Kommision 1267 vill vi tillfoga att dylika handlingar faller under rubriken legitimt motstånd mot en ockupant.  Om den amerikanska administrationens påstående om Dr. Muthannas länkning till kidnappning av utlänningar och hans försök att föra in bomber i den gröna zonen för att attackera det amerikanska militärkommandot vill vi hävda att anklagelserna är fullständigt grundlösa.

Vilka det än må vara som kommer med påståendet så bär de bevisbördan för dessa illvilliga beskyllningar, hopkokta i fantasin hos nuvarande regeringen och dess avantgarde i dess nationella säkerhetsråd.  Detta senare insisterade på att marknadsföra den irakiska ockupationsadministrationens rövarhistoria, i ett fåfängt och föga förvånande försök att likvidera alla sina politiska opponenter.  Beviset är att exakt samma anklagelse tidigare riktades mot AMSI:s generalsekreterare.  Den framlades av USA:s finansminister, och eftersom beskyllningen varken var trovärdigt eller blev folkligt accepterat, gick den i en ny vända för att nu drabba hans son, Dr. Muthanna Al-Dhari.

För det tredje:  i alla händelser är det omöjligt att ignorera och skilja ut valet av tidpunkt för den amerikanska administrationens falska beskyllningar från tidpunkten för tillkännagivandet av de irakiska valresultaten, i synnerhet som den amerikanska administrationen hävdade att den suttit inne med informationen sedan 2006.  Varför vänta i fyra år innan avslöjandet kom vid denna tidpunkt och det presenterades för FN:s komitté?

Den amerikanska administrationen är angelägen om framgång för denna politiska process som anses avgörande för den strategiska planeringen, och den har ansträngt sig för att lura folk och få dem att ta avstånd från nationalist-styrkorna som motsätter sig sig den politiska processen, i synnerhet från Dr. Muthanna.  Denne har genomfört utomordentliga mediakampanjer som varit effektiva tills nu, genom att de exponerat de innneboende stora riskerna och illusionerna vars tjocka moln tycks hänga lågt över den irakiska arenan.

The Association of Muslim Scholars fördömmer denna procedur som är pepprad med falska anklagelser och beskyllningar och som är uppenbar i sina intentioner.  Vi uppmanar Kommitté 1267 att vara rättvis i sina beslut; vi uppmanar också kommittén att modigt beakta vad som är rätt och rättvisa; vi uppmanar den också att icke underkasta sig påtryckningar från en stormakt att angripa politiska krafter som motsätter sig dess illegala invasion, en stormakt som har kört över FN själv och brutit mot dess internationella stadga.  I alla fall kommer the Association of Muslim Scholars att hålla sig till internationellt etablerade legala medel för att förhålla sig till frågan, och betonar i förväg att Dr. Muthanna inte äger några världsliga tillgångar, finansiella tillgodohavanden eller guldinnehav på någon arabisk, utländsk eller amerikansk bank.

Generalsekretariatet

Hijri 15th Rabie Al Thani

31 mars 2010

Comments are closed.